นิทานชาดก ตอน สุวรรณหังสชาดก

นิทานชาดก ตอน สุวรรณหังสชาดก

นิทานชาดก ตอน โลภมากลาภหาย ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุณีชื่อถูลนันทา ผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียม

นิทานชาดก ตอน โคธชาดก

นิทานชาดก ตอน โคธชาดก

นิทานชาดก ตอน ฤาษีกินเหี้ย ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า

นิทานชาดก ตอน วิโรจนชาดก

นิทานชาดก ตอน วิโรจนชาดก

นิทานชาดก ตอน สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัต ผู้แสดงท่าทางอย่างพระองค์

นิทานชาดก ตอน สัญชีวชาดก

นิทานชาดก ตอน สัญชีวชาดก

นืทานชาดก ตอน ปลุกมันขึ้นมาฆ่า ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ปรารภการยกย่องอสัตบุรุษของพระเจ้าอชาตศัตรู

นิทานชาดก ตอน นันทิวิศาลชาดก

นิทานชาดก ตอน นันทิวิศาลชาดก

นืทานชาดก ตอน โคนันทิวิสาล ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วันเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพวกภิกษุฉัพพัคคีย์

นิทานชาดก ตอน กากาติชาดก

นิทานชาดก ตอน กากาติชาดก

ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กะสันจะสึกรูปหนึ่งตรัสให้โอวาทว่า “ภิกษุ ธรรมดามาตุคาม (แม่บ้าน) ใคร ๆ ก็รักษาไว้ไม่ได้

นิทานชาดก ตอน พรหมทัตตชาดก

นิทานชาดก ตอน พรหมทัตตชาดก

ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่อัคคาฬวเจดีย์ เมืองอาฬวี ทรงปรารภกุฏิการสิกขาบทที่พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีพากันสร้างกุฏีเที่ยวขอชาวบ้าน จนชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนขึ้นจึงตรัสว่า

นิทานชาดก ตอน ทุททุภายชาดก

นิทานชาดก ตอน ทุททุภายชาดก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีห์อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง มีดงตาลกับต้นมะตูมอยู่ติดทะเลด้านทิศตะวันตกของป่านั้น ณ ที่ดงตาลนั้นมีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้

นิทานชาดก ตอน ติติรชาดก

นิทานชาดก ตอน ติติรชาดก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่ง หลังจากเรียนจบศิลปวิทยาจากเมืองตักกสิลาแล้ว ได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า

นิทานชาดก ตอน สสปัณฑิตชาดก

นิทานชาดก ตอน สสปัณฑิตชาดก

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภการถวายบริขารทุกอย่างของพ่อค้าชาวเมืองคนหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า