อิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4 แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ มีความหมายว่า สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องมือให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์ อิทธิบาท 4 แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้…