คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5

วันปิยมหาราช (English: Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว