สีลวิมังสชาดก เรื่อง ความลับไม่มีในโลก

สีลวิมังสชาดก เรื่อง ความลับไม่มีในโลก

กาลครั้นหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองพาราณสี เมื่อเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มได้ไปเรียนศิลปวิทยาในสำนักอาจารย์คนหนึ่งในเมืองนั้นเอง