กรรม 4

กรรม 4

กรรม 4 แบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้     1. กตัตตากรรม แปลว่า กรรมที่เคยทำไว้แล้ว หมายถึง กรรมอื่นที่เคยทำไว้แล้ว นอกจากกรรม…