บทพระพุทธคุณ

บทพระพุทธคุณ

Home / บทสวดมนต์ / บทพระพุทธคุณ

บทพระพุทธคุณ สวดทำนองสรภัญญะ

 

พระพุทธคุณ

พระพุทธเจ้ามีพุทธคุณเป็นเลิศแก่พวกเราชาวพุทธสาสนิกชนทุกคน คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุด มี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ

 

บทพระพุทธคุณ

บาลี

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ

 

อ่าน

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 

แปล

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ(ความรู้และความประพฤติ)
เสด็จไปดี(คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น) ทรงรู้แจ้งโลก
ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้
ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม

 

บทพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
องค์ใดพระสัมพุทธ
สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลศมาร
บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งนัยพระทัยท่าน
ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว
สุวคนธกำจร
องค์ใดประกอบด้วย
พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร
มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์
และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน
อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิทธจัก-
ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล
ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ
สันดันบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง
มละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าฯ ขอประณตน้อม
ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุณ
ญภาพนั้นนิรันดรฯ

 

ฟังบทพระพุทธคุณ

 

ขอบคุณคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=gVgR4fYVTAk