คำถวายพระพุทธรูป

คำถวายพระพุทธรูป พร้อมคำแปล

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายพระพุทธรูป พร้อมคำแปล

พระพุทธรูป หมายถึง รูปที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกราบไหว้บูชา อาจใช้การแกะสลักจากวัสดุต่างๆ เช่น ศิลา งา ไม้ หรือวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้การปั้นหรือหล่อด้วยโลหะก็ได้ โดยทั่วไป คำว่า พระพุทธรูป มักจะหมายถึง รูปขนาดใหญ่พอที่จะวางบูชาได้ สำหรับรูปขนาดเล็กมักจะเรียกว่า พระเครื่อง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแบบสามารถเรียกว่า พระพุทธรูป ได้เช่นกัน

 

คำถวายพระพุทธรูป

คำถวายพระพุทธรูป
คำถวายพระพุทธรูป
คำถวายพระพุทธรูป
คำถวายพระพุทธรูป
คำแปล คำถวายพระพุทธรูป
คำแปล คำถวายพระพุทธรูป

อิมัง ภันเต พุทธะรูปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติง
สาสะนัสสะ อะติโรจะนายะ จะ ถาวะรายะ จะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ
อิมัง พุทธะรูปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

(ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งพระ
พุทธรูปแด่พระสงฆ์ เพื่อความรุ่งเรืองและเพื่อความถาวร แห่งพระศาสนาต่อไป
ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งพระพุทธรูปนี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญฯ)

 

– ขอขอบคุณข้อมูล : wikipedia