คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน พร้อมคำแปล

 

ผ้าอาบน้ำฝน คือ ผ้าที่พระสงฆ์ใช้ผลัดเปลี่ยนเวลาสรงน้ำ มีคติเหมือนผ้าขาวม้า เรียกตามคำวัดว่า ผ้าวัสสิกสาฎก

 

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน คำแปล
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน คำแปล
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน คำแปล
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน คำแปล

 

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝน
กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน้ำฝน
กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ