คำถวายข้าวพระพุทธ

คำถวายข้าวพระพุทธ พร้อมคำแปล

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายข้าวพระพุทธ พร้อมคำแปล

ข้าวถวายพระพุทธ คือ สำรับกับข้าวที่เจ้าภาพจัดไว้บูชาพระพุทธ ซึ่งเป็นเครื่องสักการบูชา คือ บูชาด้วยอาหาร มิใช่เครื่องเซ่น

 

คำถวายข้าวพระพุทธ

คำถวายข้าวพระพุทธ
คำถวายข้าวพระพุทธ

 

คำแปล คำถวายข้าวพระพุทธ
คำแปล คำถวายข้าวพระพุทธ

 

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิฯ
(ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า)