คำถวายเทียนพรรษา

คำถวายเทียนพรรษา พร้อมคำแปล

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายเทียนพรรษา พร้อมคำแปล

คำถวายเทียนพรรษา

 

พรรษา

เทศกาลแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล สาเหตุที่ทำให้เกิดประเพณีขึ้นมาเพราะสมัยก่อนมีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านทำให้ได้รับความเดือดร้อน พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาติให้ภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือนคือในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปด ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดีในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชน จะนำเทียนไปถวายพระภิกษุเพราะเชื่อว่าจะทำให้ตนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณ ประดุจขี้ผึ้งที่ใช้ทำเทียนที่ได้จากรังผึ้ง

 

คำถวายเทียนพรรษา

คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายเทียนพรรษา

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)
 

“ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต
เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง
พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อุโปสะถาคาเร
นิยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง
พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ
ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ”

(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเทียนคู่นี้
พร้อมกับของบริวารไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน
เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ)