บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย ปัดเป่าโรคภัย สวดเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย ปัดเป่าโรคภัย สวดเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย

บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย
บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย
บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย
บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย
บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย
บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ
สัพเพ เต โรคา สัพเพเต ภะยา
สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา
สัพเพ เตทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา
วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก
ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก
สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ