คำอธิษฐาน (อัญเชิญเทวดาและขอพรพระ)

Home / บทสวดมนต์ / คำอธิษฐาน (อัญเชิญเทวดาและขอพรพระ)

คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ

 

ข้าแต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้า ขอให้มาอนุโมทนา และประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ.

ข้าพเจ้าขอขมากรรม หากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ผิดพลาดประการใด ด้วยกาย วาจา และด้วยใจก็ดี ตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้ ทั้งที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี และรู้เท่าถึงการณ์ก็ดี ขอทุกๆ พระองค์จงโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ

ข้าพเจ้าขอถวายพระพร ขอทุกๆ พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ จงทรงพระชนมายุยืนนาน จงทรงพระญาณบารมีสูงยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ.

ขอพระองค์ท่านทั้งหลาย จงประทานพรให้ข้าพเจ้า พ้นจาก สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะฆ์ เสนียดจัญไร จงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพย์ หูทิพย์ และเจโตปริยญาณ พร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จ มรรคผล นิพพาน เทอญ.

สาธุ สาธุ (กราบ ๓ ครั้ง)