คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย

Home / บทสวดมนต์ / คำบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

(กราบลง ๑ หน)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม

(กราบลง ๑ หน)

สุปะฏิปันโน ภะคะโต สาวะกะสังโฆ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์

(กราบลง ๑ หน)