คำถวายผ้ากฐิน

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายผ้ากฐิน

คำถวายผ้ากฐิน พร้อมคำแปล

 

คำถวายผ้ากฐิน
คำถวายผ้ากฐิน

 

คำถวายผ้ากฐิน
คำถวายผ้ากฐิน

 

คำถวายผ้ากฐิน คำแปล
คำถวายผ้ากฐิน คำแปล

 

คำถวายผ้ากฐิน คำแปล
คำถวายผ้ากฐิน คำแปล

 

อิมัง มะยัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ,
ปะฏิคคะเหตตะวาจะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง
ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะฯ

(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้
แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
และเมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้กฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์
และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ)