คำอาราธนาศีล 5

Home / บทสวดมนต์ / คำอาราธนาศีล 5

บทสวดอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล

 

คำอาราธนาศีล 5
คำอาราธนาศีล 5

 

คำอาราธนาศีล 5
คำอาราธนาศีล 5

 

คำอาราธนาศีล 5 คำแปล
คำอาราธนาศีล 5 คำแปล

 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 ข้อ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย เพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆ กัน)