คําถวายของใส่บาตร

คําถวายของใส่บาตร

Home / บทสวดมนต์ / คําถวายของใส่บาตร

คําถวายของใส่บาตรที่ถูกต้อง พร้อมคำแปล

 

คําถวายของใส่บาตร
คําถวายของใส่บาตร

 

คําถวายของใส่บาตร คำแปล
คําถวายของใส่บาตร คำแปล

 

อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิขูนัง นิยาเทมิ สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจะโย โหตุฯ

(ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานอันนี้ แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ)

หรืออาจกล่าวเป็นภาษาไทยเวลาจบขันข้าวใส่บาตรดังนี้

ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ถวายแด่พระพุทธ ถวายแด่พระธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ ตั้งจิตจำนง ตรงต่อพระนิพพาน เทอญฯ