บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ (เทวะตาอุยโยชะนะคาถา)

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ (เทวะตาอุยโยชะนะคาถา)

บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ
บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

 

บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

 

บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

 

ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหตุ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโสฯ

 

คำแปล บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

คำแปล บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ
คำแปล บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

 

คำแปล บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

 

คำแปล บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

 

ขอสัตว์ทั้งหลายที่ประสบทุกข์จงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ ที่ประสบภัยจงปราศจากภัย ที่ประสบความเศร้าโศกจงสร่างโศก
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญสมบัติที่ข้าพเจ้า ทั้งหลายสร้างสมมาแล้วนี้ เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง
ขอเทวดาทั้งหลาย จงให้ทาน รักษาศีล บำเพ็ญภาวนา ด้วยศรัทธาทุกเมื่อ ขอเชิญเทวดาที่มาชุมนุมกลับไปเถิด พระพุทธเจ้าทั้งปวงล้วนทรงพละกำลัง ด้วยเดชแห่งกำลังของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และด้วยเดชแห่งกำลังของพระอรหัตทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอน้อมนำเดช ทั้งปวงนั้นมาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษา ฯ