คาถาบูชาพระราหู ราหู

บทสวดมนต์คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา – จันทปภา

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา – จันทปภา

คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา – จันทปภา

เอกจักขุ นาฬิเกสา สุริยปภา
จันทปภา ราหูคาหา สัตตะจะ
ตะถา สัมปันโน มณิ โชติระโส
ยะถา สุวัณนะ รัชชะตา สมิทังยา
อะหัง วันทามิ สิระสา สทา

คำแปลคาถาบูชาพระราหู สุริยปภา – จันทปภา
แสงพระอาทิตย์มีดวงตาเป็นหนึ่ง จงรักษาข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าและ แสงพระจันทรา จงคุ้มครองข้าพเจ้าตลอดเจ็ดวันถ้วน ขอเงินและทองจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าเหมือนแก้วมณีสว่างไสวเพียบพร้อม ข้าพเจ้านอบน้อมด้วยเศียรเกล้าตลอดกาลทุกเมื่อ