บทสวดถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

Home / บทสวดมนต์ / คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้
คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้
คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้
คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้
คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้
คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“อิมานิ มะยัง ภันเต ธูปะทีปะบุปผะวรานิ ระตะนัตถายัสเสวะ อภิปูชยามะอัมหากังระตะ
นัตตะ ยัสสะ หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา”

(ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาด้วยธูปเทียน และมีเทียนจำนำพรรษาเป็นต้น และดอกไม้
ทั้งหลายอันประเสริฐนี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาพระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผลนำมาซึ่ง
ประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานและเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวกิเลสเทอญ)