คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

Home / บทสวดมนต์ / คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

 

คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

 

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ
เนกขัมมะปัญญา สะหะวิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ
เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต