นมัสการพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ นมัสการพระพุทธเจ้า

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์ นมัสการพระพุทธเจ้า

บทสวดมนต์ นมัสการพระพุทธเจ้า

บทสวดมนต์ นมัสการพระพุทธเจ้า

 

นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
(ทวน ๓ ครั้ง)

(อ่านว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง