คาถาลอยกระทง

คำอธิษฐานวันลอยกระทง

Home / บทสวดมนต์ / คำอธิษฐานวันลอยกระทง

คำกล่าวขอขมาพระแม่คงคา ในวันลอยกระทง

 

คำกล่าวขอขมาพระแม่คงคา ลอยกระทง เป็นประเพณีที่ดีงามซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วันลอยกระทงนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 นอกจากนี้ประเพณีลอยกระทงยังเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีหลากหลายความเชื่อ ถึงอย่างไรวันลอยกระทงในปีนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมกันใช้ วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เอง เพื่อน้อมจิตขอขมาพระแม่คงคา ที่เราได้ปล่อยสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำ ที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

คำอธิษฐานสำหรับลอยกระทง

คำอธิษฐานสำหรับลอยกระทง
คำอธิษฐานสำหรับลอยกระทง

 

คำอธิษฐานสำหรับลอยกระทง
คำอธิษฐานสำหรับลอยกระทง

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน
ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน
ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ,

 

คำแปล คำอธิษฐานวันลอยกระทง

คำแปล คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำแปล คำอธิษฐานวันลอยกระทง

 

คำแปล คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำแปล คำอธิษฐานวันลอยกระทง

 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย
ในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท
ด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ (ผู้กล่าวคำถวายไม่ต้องกล่าวว่า “สาธุ”)