บทชยสิทธิคาถา

บทชยสิทธิคาถา

Home / บทสวดมนต์ / บทชยสิทธิคาถา

บทสวดชยสิทธิคาถา ทํานองสรภัญญะ

 

บทสวดชยสิทธิคาถา

บาลี

พาหํุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ คฺรีเมขลํ
อุทิตโฆรสเสนมารํ ทานาทิธมฺมวธินา ชิตฺวา
มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจํ

 

อ่าน

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง
อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวะธินา ชิตะฺวา
มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง

 

แปล

สมเด็จพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นจอมของนักปราชญ์
ทรงชนะพญามารพร้อมด้วยเสนา ซึ่งเนรมิตแขนได้ตั้งพัน
มีมือถืออาวุธครบทั้งพันมือ ขี่ช้างคีรีเมขล์ ส่งเสียงสนั่นน่ากลัว
ด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้น และด้วยเดชาของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

 

บทชยสิทธิคาถา (ทำนองสรภัญญะ)
ปางเมื่อพระองค์ประระมะพุท
ธะวิสุทธะศาสดา
ตรัสรู้อนุตตะระสะมา
ธิ ณ โพธิบัลลังก์
ขุนมารสหัสสะพหุพา
หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีรีเมขะละประทัง
คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์
กละคิดจะรอนราญ
รุมพลพหลพยุหปาน
พระสมุทรทะนองมา
หวังเพื่อผจญวะระมุนิน
ทะสุชินะราชา
พระปราบพหลพยุหะมา
ระมะเลืองมะลายสูญ
ด้วยเดชะองค์พระทศพล
สุวิมละไพบูลย์
ทานาธิธรรมะวิธิกูล
ชนะน้อมมโนตาม
ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา
และนมามิองค์สาม
ขอจงนิกรพละสยาม
ชยะสิทธิทุกวาร
ถึงแม้จะมีอริวิเศษ
พละเดชะเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ
อริแม้นมุนินทรฯ

 

ฟังบทชยสิทธิคาถา

 

ขอบคุณที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=V34ADfmZz8c