บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ คืออะไร พร้อมความหมาย

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ คืออะไร พร้อมความหมาย

บุญหรือกุศลเป็นสภาพธรรมมีจริง เป็นสภาพธรรมที่ดี อันมีสภาพธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดร่วมด้วย และขณะนั้นก็ไม่มีอกุศลที่เป็นโลภะ โทสะและโมหะเกิดขึ้นเลย

คติธรรมคำสอน ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

คติธรรมคำสอน ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

คติธรรมคำสอน ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านเป็นอมตมหาเถระ ที่มีเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏอย่าน่าอัศจรรย์ มีปัญญาเฉียบแหลมแตกฉานในทางธรรมเป็นเลิศ

สมเด็จพระสังฆราช ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา “ทศพิธราชธรรม” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระสังฆราช ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา “ทศพิธราชธรรม” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

อานิสงส์ของการทำบุญแบบต่างๆ ส่งผลบุญทั้งผู้ให้และผู้รับ

อานิสงส์ของการทำบุญแบบต่างๆ ส่งผลบุญทั้งผู้ให้และผู้รับ

ในการทำบุญนั้นนอกจากจะส่งผลบุญและความสุขแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับแล้ว การทำบุญแต่ละแบบก็ยังส่งผลในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันออกไปด้วย

สาเกตชาดก เรื่อง คนระลึกชาติได้

สาเกตชาดก เรื่อง คนระลึกชาติได้

เช้าตรู่วันหนึ่ง พระพุทธองค์ พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์ ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมือง แล้วกรูเข้ามาหมอบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วพลางกล่าวว่า

หริตมาตชาดก เรื่อง กบเขียว

หริตมาตชาดก เรื่อง กบเขียว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นกบเขียวอยู่ในแม่น้ำแห่งหนึ่ง สมัยนั้นชาวบ้านจะดักลอบจับปลาในแม่น้ำ ที่ลอบหลังหนึ่งมีปลาเข้าไปติดอยู่เป็นจำนวนมาก มีงูปลาตัวหนึ่งเห็นปลาติดลอบจำนวนมากคิดจะเข้าไปกินปลาจึงเข้าไปในลอบหลังนั้น ถูกปลารุมกัดจนเลือดนองไปทั่วร่าง

ราโชวาทชาดก เรื่อง คุณสมบัติของผู้นำ

ราโชวาทชาดก เรื่อง คุณสมบัติของผู้นำ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระฤๅษีนำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ มีรากไม้และผลไม้เป็นอาหาร ในสมัยนั้น พระเจ้าพรหมทัตขึ้นครองราชสมบัติในเมืองพาราณสี พระองค์เป็นผู้รังเกียจความไม่ดี วันหนึ่งทรงดำริว่า

สุตนชาดก เรื่อง ชายหนุ่มปราบยักษ์

สุตนชาดก เรื่อง ชายหนุ่มปราบยักษ์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลผู้ดีเก่าชื่อสุตนะอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสี เมื่อบิดาเสียชีวิตแล้วเขาก็ได้ออกรับจ้างหาเลี้ยงชีพเลี้ยงมารดา ในสมัยนั้นพระราชาชอบล่าสัตว์วันหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าป่าลึกไปพร้อมทหารและอำมาตย์หมู่ใหญ่ตกลงกันว่า

สาลิเกทารชาดก เรื่อง พญานกแขกเต้ายอดกตัญญู

สาลิเกทารชาดก เรื่อง พญานกแขกเต้ายอดกตัญญู

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลินทิยะ ในเมืองราชคฤห์ โกลิยพราหมณ์มีไร่ข้าวสาลีประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ มอบให้ลูกจ้างกั้นรั้วดูแลรักษาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ในที่ไม่ไกลจากไร่นั้น ภูเขาลูกหนึ่งไป มีป่างิ้วใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานกแขกเต้ามีบริวารหลายร้อยตัวอาศัยอยู่ในป่างิ้วนั้น