ศีล 5

Home / บทสวดมนต์ / ศีล 5

ข้อ ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทินามิ
ห้ามฆ่าสัตว์ ทั้งที่เป็นผู้ฆ่าเองหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่า ควรมีเมตตาต่อสัตว์

ข้อ ๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ห้ามลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์สิน ฉ้อโกงของผู้อื่น ไม่นำของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

ข้อ ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ห้ามประพฤติผิดในกาม คือไม่ผิดต่อสามีภรรยาผู้อื่น

ข้อ ๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ห้ามพูดปด พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พูดคำไม่สุภาพ ห้าด่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และไม่พูดในสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ข้อ ๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด เพราะทำให้ขาดสติและอาจคิดกระทำในสิ่งผิด สิ่งที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ

หมายเหตุ! ปัญจสีล แปลว่า ศีล 5 เป็นศีล หรือ ข้อห้ามในลำดับเบื้องต้นตามพระโอวาทของพระพุทธโคดม พระศาสดาแห่งพุทธศาสนาพระองค์ปัจจุบัน แต่ทั้งนี้เบญจศีลเป็นหลักการที่มีมาและเป็นที่สั่งสอนทั่วไปก่อนพระพุทธโคดมอุบัติแล้ว จัดเป็นศีลขั้นต่ำของพระโสดาบัน